Nam Úc. Con đường để phát triển.

Bộ Thương mại và Đầu tư (DTI) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Nam Úc bằng cách thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu, xây dựng danh tiếng toàn cầu và hỗ trợ kinh doanh.

Thông qua mạng lưới 13 địa điểm quốc tế và văn phòng Nam Úc, DTI chịu trách nhiệm thúc đẩy đầu tư kinh doanh trong tiểu bang và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các tiểu bang và quốc tế.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ và hỗ trợ DTI cung cấp, hãy truy cập dti.sa.gov.au