Tổ chức phi lợi nhuận 'hướng tới' hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương giữa WA và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Hội đồng Doanh nghiệp Tây Úc Việt Nam (WAVBC) thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của thương mại và đầu tư song phương giữa Úc và Việt Nam. Chúng tôi tự hào có chức năng then chốt trong việc cung cấp hỗ trợ kinh doanh và văn hóa vô giá cho các thành viên bằng cách khuyến khích trao đổi văn hóa giữa các cộng đồng doanh nghiệp của Tây Úc và Việt Nam.

WAVBC tích cực điều phối một chương trình hàng năm gồm các hội thảo kinh doanh, mạng lưới và các chức năng xã hội ở Tây Úc.

Để biết thêm thông tin về WAVBC và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

wavbc.org.au