The first roundtable in Hanoi formally launched the Vietnam Business Champions Initiative, providing a platform for knowledge-sharing and networking opportunities for businesses.

THÔNG TIN TOẠ ĐÀM  

SÁNG KIẾN DOANH NHÂN TIÊN PHONG VIỆT NAM-AUSTRALIA – CHIA SẺ & KẾT NỐI 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022 

TỔNG QUAN 

Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế giữa Australia và Việt Nam [EEES] đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia phát triển và công bố rộng rãi vào năm 2021 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm của cả hai quốc gia. Chiến lược EEES đặt mục tiêu Australia và Việt Nam trở thành một trong mười đối tác thương mại hàng đầu của nhau, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, đồng thời giúp tận dụng những tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia. 

 Nhận thức được rằng doanh nghiệp và các ngành công nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Australia lên một tầm cao mới, một trong những sáng kiến ​​của Chiến lược EEES là việc chính phủ hai nước bổ nhiệm các Doanh nhân Tiên phong. Là những doanh nhân đi đầu trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, đã và đang tiên phong khai phá để mở rộng quy mô và phát triển tại thị trường Australia, các Doanh nhân Tiên phong Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các cơ hội thương mại và đầu tư tại Australia, cũng như thúc đẩy các mục tiêu hợp tác kinh tế do Chính phủ hai nước đề ra. 

 Toạ đàm sẽ là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Australia học hỏi kinh nghiệm thương mại và đầu tư với Australia từ các Doanh nhân Tiên phong Việt Nam, cập nhật thông tin từ các chuyên gia hàng đầu về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Australia là thành viên, cũng như trao đổi với đại diện Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam về các chính sách đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Australia.  

MỤC TIÊU TOẠ ĐÀM 

 • Khởi động chuỗi hoạt động trong chương trình Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong Việt Nam-Australia nhiệm kì 2022. 
 • Chia sẻ các kinh nghiệm, cơ hội và thách thức trong thương mại và đầu tư tại thị trường Australia. 
 • Cập nhật thông tin và tác động của các hiệp định thương mại tự do và các chính sách đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tới các hoạt động thương mại, đầu tư với Australia. 

THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 • Chính phủ: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Lãnh đạo Đại sứ Quán Australia tại Việt Nam 
 • Doanh nhân Tiên phong Việt Nam:  
  • Hoàng Công Trang, Tổng Giám đốc, Tập đoàn TH. 
  • Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT, Vietcombank. 
  • Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Hòa Phát. 
 • Chuyên Gia: Các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại và đầu tư Việt Nam – Australia 
 • Khách mời: 50 – 70 doanh nghiệp và các hiệp hội liên quan.

 


 

ROUNDTABLE CONCEPT NOTE 

VIETNAM-AUSTRALIA BUSINESS CHAMPIONS INITIATIVE – SHARING & CONNECTING 

Hanoi, 23 August 2022 

BACKGROUND 

The Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Strategy [EEES] was jointly developed and publicly released in 2021 by the Government of Vietnam and Australia to support both countries’ sustainable, inclusive economic growth. The Strategy aims for Australia and Vietnam to become top ten trading partners, double two-way investment, and will help leverage the enormous potential that exists between the two countries.  

Recognising that business and industry will be critical in taking the economic relationship to the next level, one of the Strategy’s initiatives is that Australia and Vietnam have both appointed Business Champions. Being the leaders in key sectors, Vietnam Business Champions play a crucial role in connecting Vietnamese businesses with trade and investment opportunities in Australia, as well as promoting the economic cooperation goals set forth by the two governments.  

The roundtable was an excellent opportunity for Vietnamese businesses interested in the Australian market to gain insights and experiences from the Vietnam Business Champions, to receive knowledge updates from leading experts on free trade agreements, and to engage in discussions with the Australian and the Vietnamese Governments about trade and investment policies for Vietnamese enterprises in the Australian market. 

 OBJECTIVES OF THE ROUNDTABLE WERE

 • Formally launch the Vietnam-Australia Business Champions Initiative for 2022. 
 • Share the Vietnam Business Champions’ experiences, opportunities and challenges in trade and investment with Australia  
 • Update knowledge and impact of free trade agreements and Vietnam’s overseas investment policies on trade and investment activities with Australia. 

 PARTICIPANTS 

 • Government: Leader of Ministry of Planning & Investment, Leader of Australian Embassy in Vietnam 
 • Vietnam Business Champions: 
  • Hoang Cong Trang, CEO, TH Group.
  • Nguyen Manh Hung, Member of Board of Directors, Vietcombank
  • Nguyen Thi Thao Nguyen, Deputy General Director, Hoa Phat Group.
 • Experts: Experts on trade and investment in Vietnam and Australia.
 • Guests: 50-70 companies and related associations. 
Date & time
Tuesday 23rd, August, 2022
Location
Online