Sydney Vietnam Initiative là sự hợp tác của các nhà nghiên cứu đa lĩnh vực nhằm mở rộng cuộc sống của các cộng đồng và cá nhân tại Việt Nam thông qua giáo dục và nghiên cứu.

Đại học Sydney tham gia vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như giảng dạy, nghiên cứu, tuyển dụng và di chuyển sinh viên. Sáng kiến ​​Sydney Việt Nam cung cấp trọng tâm cho “Chiến lược Việt Nam” bằng cách đóng vai trò như một cấu trúc chung nhằm tăng hiệu quả và hỗ trợ các hoạt động tận dụng để tăng quy mô tham gia.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một mạng lưới các nhà nghiên cứu và giáo dục đa lĩnh vực hàng đầu trong khu vực, làm việc cùng nhau để phát triển các bằng chứng cần thiết để cải thiện cuộc sống của các cá nhân, xã hội và môi trường mà họ sinh sống.

Để biết thêm thông tin về Sáng kiến ​​Syndey Việt Nam và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

sydney.edu.au/sydney-soutosystem-asia-centre/partnerships/sydney-vietnam-initiative.html